Årsmöte 2019-03-28 i Gävle

 

Dagordning

 

§ 1.  Årsmötets öppnande

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande

§ 5. Fastställande av röstlängd

§ 6. Fastställande av dagordning

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 8. Årsmötets godkännande av verksamhetsberättelsen

§ 9. Revisorernas berättelse

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet

§ 11. Fastställande av årsavgift

§ 12. Motioner och propositioner

§ 13. Val av ordförande för 1 år

§ 14. Val av styrelseledamöter 2 år

§ 15. Val av ersättare för 1 år

§ 16. Val av revisorer och revisorersättare för 1 år

§ 17. Val av valberedning och sammankallande för 1 år

§ 18. Årsmötets avslutning

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018

Föreningen har den 752 medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2018.

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen under 2018/19. Ett kortare konstituerande styrelsesammanträde ägde rum i Helsingborg i anslutning till årsmötet. I november hade styrelsen ett internat på två dagar i Gävle. I övrigt ha samtliga möten har skett i Stockholmsregionen. Vid styrelsemöten har ordinarie ledamöter och ersättare deltagit i den mån de haft möjlighet. Styrelsen ser det som en tillgång att ersättare har en aktiv roll i det löpande arbetet. Styrelsens ledamöter och ersättare har delat på ansvaret för FSRs utbildningar, och representant från FSR har funnits med vid vissa kurser.

 

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av sju medlemmar; ordförande kassör, sekreterare samt fyra ledamöter. Ordföranden har redaktionsansvar för artiklar på hemsidan. Vid årsmötet 2018 avgick två ledamöter. Till dessa poster invaldes tidigare ersättare. Tre nya ersättare valdes in och antalet ersättare utökades därmed till totalt fyra. Då styrelsens sammansättning kan påverkas snabbt av förändrade arbetsförhållanden och dylikt, är det en garant för stabilitet i föreningen att det genom aktiva ersättare finns möjlighet att upprätthålla kontinuiteten i styrelsearbetet.

 

Remisser

Styrelsen har under 2019 besvarat en remiss gällande SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap. Remissvaret har publicerats på FSR’s hemsida.

 

Utvecklingsarbete

Kärnverksamheten, planeringen och genomförande av kurser och kommande familjerättsdagar har tagit största delen av styrelsens tid och utvecklingsarbete en mindre del. FSR har en representant i expertgruppen för ”utredningen om modernare regler om faderskap och föräldraskap” (Ju 2017:07). Under året har vi bjudit in medlemmar att ansöka om ekonomiskt bidrag till samverkan och kunskapsspridning. Ett par ansökningar har inkommit och helt eller delvis beviljats. De initiativ som mottar bidrag bidrar till kunskapsspridning genom att publicera en redogörelse på hemsidan.

Styrelseledamöter deltog vid barnrättsdagarna i Örebro i april 2018. En styrelseledamot deltog på ett studiebesök i Malmö för att få information om gruppsverksamheten “No kids in the middle”

 

Hemsidan

Information om föreningens verksamhet, utbildningar samt artiklar har publicerats på hemsidan. Anmälan till kurser sker elektroniskt via hemsidan och företaget Din Kurs. Även medlemskap i föreningen tecknas genom Din Kurs. Medlemmar har under året bidragit till hemsidan men styrelsen ser gärna att fler bidrar genom debattartiklar, berättelser om studieresor och nya arbetssätt samt recensioner av böcker.

 

Familjerättsdagarna 2018

Familjerättsdagarna hölls 2018 i Helsingborg. Ansvariga för arbetet var  styrelsen. Det var ca 560 familjerättssocionomer som deltog, vilket med god marginal var deltagarrekord.  Familjerättspriset delades ut till Erica Lindberg, Nacka, för hennes initiativ till Facebookgruppen Familjerättssocionom, vilken fått stor spridning och är ett välanvänt och lättillgängligt diskussionsforum för kollegor i hela landet.

 

Familjerättsdagarna 2019

Familjerättsdagarna hålls 28-29 mars 2019 på Gävle konserthus. Familjerättsdagarna ordnas av styrelsen och har varit ett av de stora projekten för styrelsen under det gångna verksamhetsåret.

 

Internationellt arbete

Tre styrelsemedlemmar deltog i AFCC:s konferens i Washington D.C. i juni 2018 för att delta i olika föreläsningar och seminarier samt för att upprätthålla och knyta nya internationella kontakter. Styrelsen fortsätter att bevaka AFCC:s verksamhet. AFCC håller konferens i Toronto i juni 2019 dit styrelsen avser skicka representanter. En representant från styrelsen deltog i NFBO (Nordic Association for Prevention of Child Abuse and Neglect) nordiska konferens i Torshavn i augusti 2018.

 

Utbildningar

Grundutbildningar har getts inom alla områden under året; faderskap, samarbetssamtal, vårdnadsutredningar samt adoption. Intresset för utbildningarna är fortfarande högt. Vi eftersträvar att hitta en balans där samtliga intresserade kan erbjudas plats på aktuell kurs, eller på en ny kurs senast följande termin, men där vi inte heller har kurser med obesatta platser. Vi har en ambition sprida utbildningarna geografiskt för att öka tillgängligheten och minska kostnaderna.

Vi har infört digitaliserad utvärdering på flera av kurserna. Detta är lättare att administrera och redovisa. Vi har dock fått in färre svar än när vi använt utvärdering på papper.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt god och stabil. Det egna kapitalet är ca 1 600 000 kr eftersom föreningen gått med stor vinst under vissa år. För år 2017 hade föreningen ett överskott på 135 000 kr. Resultatet för 2018 blev ett underskott med 300 000 kr vilket är högt men fullt överkomligt eftersom föreningen har ett stort kapital.  

Orsaken till att underskottet blev högt beror på något lägre inkomster. Utgifterna under 2017 och 2018 var ungefär lika höga meda inkomsterna sjönk under 2018. Ett något lägre antal deltagande på våra grundkurser gjorde att inkomsterna för kurserna gick ned. Omsättningen för föreningens ekonomi är på runt 6 000 000 så det är mycket pengar som går ut och in.

När det gäller 2019 bedömer styrelsen att det eventuellt kan bli ett mindre överskott, mest med tanke på att familjerättsdagarna verkar kunna ge ett överskott. Vi har som ambition att budgetera kurser och andra arrangemang så att vi kan hålla relativt låga avgifter och utan större överskott.

Det fortsatt högt antal deltagare på alla våra arrangemang vilket är enormt glädjande men det gör det svårt att budgetera och planera ekonomin. Även tillströmningen av medlemmar är god så vår ekonomi kommer att vara fortsatt stabil.

Budget för 2018 planeras enligt följande:

Inkomster: Medlemsavgifter 175 000 kr, Familjerättsdagar 1 550 000 kr, Kursavgifter: 1 000.000.

Kostnader: Driftskostnader 175 000 kr, Familjerättsdagarna 1 500 000 kr och kurskostnader 1 000 000 kr.

 

 

RESULTATRÄKNING 2018  
   
Intäkter  
Medlemsavgifter 190 272
Kursavgifter  933 500
Familjerättsdagar 1 621 735
Räntor 0
Summa intäkter: 2 745 507
   
Kostnader  
Lokalhyror 373 983
Kontorsmaterial 7 138
Data- och internetkostnader 11 105
Hemsidan 6 374
Resor, biljetter 110 844
Kost 1 403 689
Logi 195 429
Kursavgifter, medlemsavg. 39 537
Plusgiroavgifter 2 189
Övriga kostnader 33 653
Summa 2 186 914
   
Arvoden uppdragstagare F-skatt 827 092
Arvoden uppdragstagare, ej F-skatt 31 200
Reseersättningar 3 213
Arbetsgivaravgifter 8 718
Summa 870 223
   
Summa kostnader: 3 057 137
   
Årets resultat: - 311 630

 

 

BALANSRÄKNING 2017 2018
Tillgångar    
Plusgiro 585 203 308 033
Sparkonto 1 288 588 1 288 588
Skattekonto 4 4
Fordringar 61 500 14 000
Summa tillgångar: 1 935 295 1 610 625
     
Skulder och eget kapital    
Förutbetalda medlemsavgifter 54 500 76 500
Förutbetalda familjerättsdagar 18 000 28 000
Förutbetalda kursavgifter 44 000 0
Övriga kortfristiga skulder 1 040 0
Summa skulder: 117 540 104 500
     
Eget kapital 1 682 047 1 817 755
Årets resultat  135 707 - 311 630 
Summa eget kapital: 1 817 755 1 506 125
     
Summa skulder och eget kapital 1 935 295 1 610 625

 

Målsättning för 2019

Styrelsen vill fortsätta med grundutbildningar inom faderskap, adoption, samarbetssamtal, vårdnadsutredningar. Arbetet med att kvalitetssäkra utbildningarna kommer att fortgå. Styrelsen kommer att genomföra familjerättsdagarna 2019 och planera 2020 och 2021 års familjerättsdagar. 2020 kommer familjerättsdagarna att hållas i Karlstad.

Nationella och internationella kontakter samt utvecklingsarbete kommer även finnas med i det kommande årets arbete med målsättning att bevaka och införa ny kunskap till medlemmarna. Vi strävar också efter att representeras i olika referensgrupper intressanta för vårt yrkesområde och hoppas få yttra oss i form av remissvar även under kommande år.

 

/undertecknad av styrelsen/

 

 

Revisorernas berättelse

 

 

Valberedningens förslag

Val av ordförande

1 år, Malin Carlsson, Örebro

Val av styrelseledamöter

2 år, Jan Nyberg, Falun (omval)

2 år, Anna-Lina Megitt, Göteborg (omval)

2 år, Anna Ekman, Lidköping (omval)

2 år, Kati Sandbacka, Kalmar (nyval)

Val av ersättare

1 år, Louise Tedeby, Höglandets familjerätt (omval)

1 år, Anna Örjebo, Södermalm, Stockholm (omval)

1 år, Kerstin Sahlgren, Norrtälje (nyval)

1 år, Lisbeth Davidsson, Helsingborg (nyval)

Val av Revisorer

1 år, Monica Jansson, Vänersborg (nyval)

1 år, Elin Skylvik, Vänersborg (nyval)

Val av revisorsersättare

1 år, Anna Multaniak, Spånga-Tensta