Växelvis boende i Belgien

30 januari, 2018

Family Court Review publicerade en artikel om växelvis boende i Belgien i senaste numret.  Lennart Kvarnström har skrivit ett sammanfattande referat för våra medlemmar att ta del av. 

 

Växelvis boende i Belgien

Senaste numret av tidskriften Family Court Review* vol. 55 no.4,  tar upp den allt vanligare boendeformen för barn till separerade föräldrar – växelvist boende.

I numret presenteras statistik och forskning i ämnet från ett antal länder däribland Belgien. I Belgien definieras växelvis boende med att barnet bor hos föräldrarna mellan 33-66% av tiden, där det vanligaste arrangemanget är varannan vecka.

De senaste decennierna har man i Belgien genomfört två lagändringar som påverkat barns boende efter föräldrars separation.

År 1995 blev utövandet av ett gemensamt föräldraansvar (gemensam vårdnad) standardlösningen vid skilsmässa.

År 2006 bestämdes det att i tvistemål där föräldrar inte förmår komma överens om barns boende, ska domaren i första hand överväga och besluta om ett lika delat boende, när en av föräldrarna önskar detta. Tanken med reformen var att tillförsäkra barn en fortsatt god kontakt med båda föräldrarna, ökad förutsägbarhet vid domar och minskat antalet domstolstvister.

Om domaren bedömer att ett växelvis boende inte är den bästa lösningen för barnet, kan hen besluta om en annan boendelösning. I beslutet måste domaren ta hänsyn till speciella omständigheter i målet, barnets intressen och föräldrarnas intressen.

En analys av domar visar att domaren vanligtvis frångår ett växelvis boende för mycket små barn, där det råder stor skillnad i föräldrarnas tillgänglighet i att ta hand om barnet, stora geografiska avstånd mellan föräldrarna, där föräldrarna inte förmår kommunicera med varandra och/eller föräldrarna har en diametralt annorlunda och oförenlig syn på barnets uppfostran.

Om föräldrarna under en domstolsprocess kommer överens, måste domstolen besluta i enlighet med överenskommelse om inte arrangemanget uppenbart står i strid med barnets intressen.

Forskningen visar på en skarp kontrast mellan målsättningen med 1995-års lagstiftning om ett gemensamt utövande av föräldraansvaret med hur föräldrar i praktiken hanterar frågan vid växelvist boende. I en studie med barn i ett växelvis boende, hade 25% av de tillfrågade föräldrarna ingen kommunikation med sitt ex. i frågor rörande barnet. 28% av de tillfrågade kommunicerade vid mindre än ett tillfälle per månad. 80% av de tillfrågade fattade aldrig eller mindre än en gång i månaden viktiga gemensamma beslut för barnet. 37% av föräldrarna med barn i ett växelvist boende verkade i huvudsak tillämpa parallell uppfostran.

År 2006 och därefter har 37% av barnen till separerade föräldrar ett växelvis boende.

 

Lennart Kvarnström, Familjerättssocionom i Skellefteå

 

*Tidskriften Family Court Review utges av The Association of Family and Concilation Courts (AFCC). Artikeln som refereras är författad av Sofie Vanassche, An Katrien Sodermans, Charlotte Declerck och Koen Matthijs