Remissvar Alla tiders föräldraskap SOU 2022:38

17 februari, 2023

FSR var en av många remissinstanser för den omfattande SOU:n 2022:38 Alla tiders föräldraskap. Utredningen föreslår bl a en könsneutral föräldralagstiftning, utökade möjligheter för sociala föräldrar att få vara delaktiga och få insyn genom föräldrafullmakter, att fler skall få möjlighet att adoptera barn de har en föräldra-barnrelation till, att begränsa talerätten i faderskap, att sociala föräldrar skall få talerätt i umgängesfrågor och mycket mer. Utredningen är omfattande och FSR har valt ut några av förslagen och kommenterat detta i remissvaret. Styrelsen har tidigare bjudit in och välkomnat medlemmar att höra av sig om de vill delta i arbetet med att arbeta fram föreningens remissvar på SOU 2022:38 Alla tiders föräldraskap. Tyvärr var det ingen medlem utanför styrelsen som önskade delta. Styrelsen har 2023-01-27 lämnat FSR:s remissvar till Justitiedepartementet.

Här kan du läsa FSR:s remissvar: 

https://www.regeringen.se/contentassets/74007bc5352148c288fc585d51b7005a/familjerattssocionomernas-riksforening.pdf