Heldag med tema adoption genomförd i Uddevalla med FSR-bidrag

7 juli, 2023

Kunskapsfördjupning i ämnet adoption med ekonomiskt bidrag från FSR


Vi var 23 kollegor från familjerätterna i norra Bohuslän, Dalsland, Vänersborg och
Trollhättan som träffades den 23/5 i Uddevalla för en heldag i ämnet adoption. En
representant vardera från Orust och Uddevalla kommuner anordnade dagen. Uddevalla
stod för lokal samt fika och ekonomiskt stöd till föreläsningen fick vi av FSR – det tackar
vi för!
I vårt kommunövergripande nätverk (Fyrbodals kommunalförbund) hade frågan kommit
upp flera gånger att det finns ett behov av att upprätthålla kompetensen gällande
internationella adoptioner. Antalet medgivandeutredningar har minskat och har för många
kommuner blivit ”sällanärenden” men inte desto mindre viktiga. Ursprungligen var
tanken att anordna två utbildningsdagar där vi hade en förhoppning om att MFoF skulle
kunnat medverka en dag med den mera praktiska delen i genomförandet av medgivande-
utredningar och det internationella läget samt en dag där vi deltagare skulle få arbeta med
de frågor och dilemman som blivande adoptionsföräldrar får ta del av i föräldra-
utbildningen. Vi fick nöja oss med den senare delen då det inte fanns utrymme i MFoF:s
årsplan att delta.
Lena Ernst Lagergren, socionom och kursledare för ”Föräldraskap genom adoption” på
Folkuniversitetet i Göteborg, höll i dagen och gav oss en ”föräldrautbildning i miniatyr”.
Lena varvade kursdagen med information om olika kursmoment, praktiska övningar som
smågruppsdiskussion och värderingsövningar samt filmvisning.
Teman som berördes var vilka utmaningar man ställs inför som kursledare, ofrivillig
barnlöshet, anknytningens betydelse och olika anknytningsmodeller, barnets påverkan av
separationer från omsorgspersoner samt brister i omsorgstagandet, att vara ensamstående
och adoptera, nätverkets betydelse, vikten av ett väl genomtänkt beslut när man adopterar,
medgivandeutredningens betydelse, den egna uppväxtens påverkan, förberedelse inför
adoptionen och resan, de oegentligheter som framkommit på senare tid, barn särskilda
behov och vad det kan innebära. En fullspäckad dag med andra ord! De teman som togs
upp gav inspiration till frågor att behandla när vi gör medgivandeutredningar, där det
ingår att bedöma sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov.
Deltagarna på föreläsningen hade olika erfarenheter av att handlägga medgivande-
utredningar. För en del blev det mycket nyheter och för andra en påminnelse och
fördjupning i den kunskap som redan finns. Förhoppningsvis kunde alla ta med sig en del
”matnyttigt”.


Anna Malm Lena Helgesson
1.e familjerättssekreterare 1:e familjerättssekreterare
Orust/Stenungsunds kommuner Uddevalla kommun