Grundkurs i faderskapsutredningar

När: 22 – 24 maj, 2019

Var: Meet Clarien Hotel & Congress i Malmö

Grundkurs i faderskapsutredningar 22-24 maj 2019

Plats: Meet Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö  Telefonnr: + 46 (0) 40 20 75 00

Kursledare är Irena Nakevska som är auktoriserad socionom och arbetar som 1:e socialsekreterare för familjerätt och familjehem i Hörby kommun.

Utbildningen är en grundkurs för yrkesverksamma familjerättssocionomer. Syftet med kursen är i första hand att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att handlägga, utreda och fastställa faderskap i de vanligaste formerna av faderskapsutredningar. Deltagare på den tredje dagen ska också få en fördjupning i handläggningen av mer komplicerade faderskapsärenden.

Anmälan och information via följande länk.

Utbildningen inleds onsdagen den 22 maj kl 09:00 med fika och klockan 09:30 påbörjas kursen. Kursen avslutas fredagen den 24 maj kl 15:00. Deltagarna ombeds att ha med sig handboken "Att fastställa faderskap" inklusive konceptionstidssnurran samt HSLF-FSR-2017:49 och HSLF-FS-2017:50. Ytterligare utbildningsmaterial mejlas till deltagarna ca en vecka innan utbildningen och deltagarna ansvarar själva för utskrift.

Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset, dock ej hotellrum. Deltagarna kan fram till 22 april boka rum på hotellet genom att hänvisa till FSR-utbildningen eller uppge kod TBA.

All bokning av hotellrum sker på eget ansvar.

Force majeure: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.

Avgift för hela kursen är 6000 kr för medlemmar eller 7500 kr för icke medlemmar. Medlemsavgift är 250 kr och betalas till FSR enligt anvisningarna på www.sfsr.se

Sista anmälningsdag är 1 maj 2019. Deltagarantalet är begränsat till 24 platser. Om kursen är fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via e-post. Anmälan är bindande.

Frågor om kursen besvaras av Anna-Lina Megitt via e-post annalinamegitt@gmail.com

Innehåll dag 1

Varför ska faderskapet utredas och fastställas

Samhällets ansvar att fastställa faderskap, barnets rätt att få reda på sitt ursprung och få faderskapet fastställt, mannens osäkerhet, föräldrars integritet och barnets bästa

 Aktuell lagstiftning

Genomgång av föräldrabalken, mm

 Ansvarig kommun

Födelseanmälan, underrättelse till socialnämnden, ansvarig kommun, möjlighet att flytta över ett ärende

 Socialnämndens utredningsskyldighet

Hemvist, adoption, diplomatisk immunitet, dödfött eller avlidet barn

 Utredning

Personligt sammanträffande med parterna, S-, MF- och FÖR-protokoll, konceptionstid och födelseviktstabellen, övning på att hantera födelseviktstabell, utredning före barnets födelse, utredning när modern inte medverkar, underhållstöd kräver medverkan, uppgifter från utomstående, personsökning, utredning när modern är rädd för mannen, utredning när barnet ska adopteras, bistånd av annan kommun eller utlandsmyndighet, utredningstiden, rutiner för ärende som pågår längre tid, avslutning/nedläggning/återupptagning

Bekräftelse

Bekräftelsehandlingen, bereda tillfälle att bekräfta, faderns bekräftelse, moderns godkännande, socialnämndens godkännande, bekräftelse innan barnet är fött, myndigt barns godkännande, anmälan till Skatteverket

Arkivering och delegation

 

Innehåll dag 2

Tveksamheter i faderskapsfrågan

Mannen är osäker, flera män är tänkbara, konceptionstid, ultraljudstabellen, konceptionstidssnurran, övning på att hantera ”snurra, rättsgenetisk undersökning, förfarandet, provtagningen, resultat, kostnader och kostnadsansvar, domstolsförordnande om rättsgenetisk undersökning, tvångsmedel vid rättsgenetisk undersökning, rättsgenetiska prov från utlandet

Faderskapspresumtionen ifrågasätts

Skillnad på vem som ifrågasätter, lämplighetsbedömning, Ä-protokoll, bekräftelse s.k. trepartsärende

Faderskap i domstol

Talerätt, mål om fastställande av faderskap, mål om hävande av faderskapspresumtion, ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse, skillnad mellan dessa mål, behörig domstol, socialnämndens handläggning, resning, rättegångskostnader

Faderskap efter assisterad befruktning

Insemination, befruktning utanför kroppen, spermagivare, om faderskapet ifrågasätts, assisterad befruktning i strid med aktuell lagstiftning, barnets rätt till sitt genetiska ursprung

Ärenden med utlandsanknytning

Internationell privaträtt, nordiska faderskapsfrågor, internationella faderskapsfrågor

Rätten att söka sitt ursprung

Barnets rätt att få reda på sitt genetiska ursprung, socialnämndens skyldighet att hjälpa till, barnets tillgång till sekretessbelagt material om biologiska föräldrar

Sekretess

Huvudregel inom socialtjänsten, sekretess mellan myndigheter, skyldighet att lämna ut uppgifter, möjlighet att lämna ut uppgift, generalklausulen, partsinsyn, rätt för myndigt barn att ta del av uppgifter, utlämnande av handlingar

 

Innehåll dag 3

Vi möter ibland föräldrar som känner sig diskriminerade eller besvärade över att behöva komma till socialtjänsten för att fastställa faderskapet. Hur förhåller vi oss till det? Hur förklarar vi föräldrabalkens bestämmelser på ett bra sätt. Finns det andra alternativ än att behöva komma till socialtjänsten? Hur kan vi underlätta för föräldrar men ändå säkra rättssäkerheten för barnet? Kundvänlighet hur får vi till det?

Faderskapsutredningarna ska bland annat bedrivas med respekt för föräldrarnas personliga integritet, men det är barnets bästa och dess rätt att få reda på sitt ursprung som är ledstjärna i det hela. I vissa fall kan det bli en avvägning mellan föräldrarnas integritet å ena sidan och barnets rätt att veta vem som är biologisk far å den andra. Vad är barnets bästa i en faderskapsutredning och hur långt ska vi driva en utredning för att få faderskapet fastställt? Om faderskapet ifrågasätts innebär det alltid en skyldighet att utreda? Vad innebär det för barnet och ev. risker att barnet kommer till skada eller blir faderlös?

Ibland är modern rädd för fadern och/eller har skyddade personuppgifter. Hur långt ska vi sträva efter att få modern att medverka till att barnet kan få reda på sin biologiske far utan att äventyra hennes eller barnets säkerhet och hälsa?

Är socialnämnden skyldig till att utreda faderskapet när föräldrarna eller någon av dem saknar uppehållstillstånd? Vad säger hemvist begreppet? Ska vi fastställa faderskap samtidigt som det finns ansökan om uppehållstillstånd? Barn ses oftast av Migrationsverket som anknytning och skäl till att få uppehållstillstånd? Går vi in på migrationsverkets område om vi väljer att fastställa faderskapet när fadern saknar uppehållstillstånd men har ansökt om det?

Hur hanterar vi Skatteverkets underrättelser om ensamkommande barn? Är socialnämnden skyldig att inleda utredning och hur handläggs ärendet i så fall? Svårigheter som kan uppstå då som t.ex. frågor kring identitet och ålder, faderskapshandlingar saknas/ej godkänns/går inte att få fram, föräldrarna gå inte att nås, mm.

EU-medborgare och faderskapsfrågor

Att fastställa moderskap

Före år 2002 fanns det i svensk rätt inte någon regel om moderskap då detta ansågs obehövligt enligt satserna ”modern är alltid säker” och ”modern är den som förlossningen utvisar”. I takt med att nya former av assisterad befruktning blivit möjliga, och tillåtna, har emellertid behovet av ett lag reglerat moderskap gjort sig gällande. Genomgång av rättslig reglering, socialnämndens ansvar i moderskapsfrågan, fastställande av moderskap genom dom, felaktig registrering av moderskap i samband med invandring, rättsfall, mm.

Surrogatmoderskap

För många par kan surrogatmamma vara den enda möjligheten att få barn. Frågan om surrogatmoderskap har utretts nyligen av justitiedepartementet. Utredningen lede till att surrogatmoderskapet ska fortsätta vara otillåtet i Sverige. Varför? Samtidigt är surrogat-moderskapet tillåtet utomlands. Det finns redan mer än hundra barn i Sverige som har kommit till med hjälp av en surrogatmamma. Hur är aktuell rättsläge för dessa barn? Hur hanterar vi dessa frågor utifrån aktuell lagstiftning? Är vi skyldiga att utreda moderskapsfrågan?