Föreläsningar i storsal - Gyllene Salen

”Jämställdhetsmyndigheten om våld i domar om vårdnad, boende och umgänge”

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att kartlägga uppgifter om våld i mål om vårdnad, boende och umgänge. I denna presentation redogör Jämställdhetsmyndigheten för resultatet av kartläggningen samt presenterar deras analys och slutsatser. Myndigheten har undersökt i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern eller en partner eller ett barn framförts i sådana mål samt i vilken utsträckning de beaktats i sådana domar.

Föreläsare: Åsa Hjertström, utredare Jämställdhetsmyndigheten och Madelene Larsson utredare Jämställdhetsmyndigheten.

“Hur utforma den professionella plattformen utifrån kunskap och reflektion?”

Vår inställning till professionalism har förändrats de senaste 50 åren. Från att tidigare ha haft tydliga uppförandekoder knutna till olika professioner råder idag en friare inställning till utformandet av den professionella rollen. Det medför att professionella efter avslutad examen och under sitt arbetsliv lämnas att på egen hand ta ställning till sin roll. Det saknas ett reflektionsverktyg att använda för att utforma sin professionella personlighet. Föreläsningen lyfter fram olika uppförandekoder och uttryckssätt, problematiserar dem och introducerar därefter reflektionsrutor med frågeställningar för den professionella att ta ställning i syfte att forma ett professionellt förhållningssätt.

Föreläsare: Madeleine Cocozza, Socionom, leg.psykoterapeut, författare, med.dr.

“Familjerättsliga dilemman”

Efter inhämtade frågor och dilemman från föreningens medlemmar och utifrån vanligt förekommande frågor från familjerättssocionomer generellt, kommer föreläsarna diskutera olika familjerättsliga dilemman.

Föreläsare: Mats Sjösten är lagman vid Varbergs tingsrätt. Han är författare till boken Vårdnad, boende och umgänge. Mats har mycket stor och bred, såväl teoretisk som praktisk, erfarenhet av frågor om vårdnad, boende och umgänge. Han har mångårig och gedigen erfarenhet som föreläsare bl.a. för BGInstitute, Ersta Sköndal och Domstolsakademin. Bernt Wahlsten är familjerättssocionom och har arbetat med familjerätt i Göteborgs kommun sedan 1979, numera på deltid. Arbetar även som handledare, föreläsare och utbildare, bl a för FSR, Ersta Sköndals högskola, Domstolsverket, m fl.

”Horisonten finns alltid kvar – våga tro på varandra”

För varje ny upptäckt, för varje nytt hinder, inser vi hur mycket vi fortfarande inte känner till. Så hur ska vi leva med att vi – trots vetenskapens odiskutabla framsteg – aldrig kommer att besitta all kunskap? Jonna Bornemarks svar är att utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro, i jakt på kontroll och mätbarhet. Jonna kommer med handfasta råd för hur vi kan hjälpas åt med att utveckla vårt omdöme. Hur vi genom att göra både mikro- och makromotstånd kan börja våga tro på varandra och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv. Orden mikromotstånd och förpappring får sällskap av nya begrepp som den manualiserande klassen och igelkottarna. Detta är en inspirerande och vass föreläsning som påminner oss om vad det betyder att vara människa.

Föreläsare: Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Hennes senaste bok heter Horisonten finns alltid kvar – om det bortglömda omdömet. Tidigare har hon skrivit den mycket uppmärksammade Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. Jonna Bornemark disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. Jonna Bornemark medverkar regelbundet i Sveriges radios Filosofiska rummet och i Dagens Nyheter och var sommarpratare år 2017.

”Varannan Vecka - en samarbetstjänst för separerade föräldrar”

Presentation och genomgång av en mobilapp och hemsida för separerade föräldrar, en app som kan användas och hänvisas till inom exempelvis rådgivning med föräldrar och i samarbetssamtal.

Föreläsare: Linda Ljunggren Syding, familjerättsjurist och grundare av Varannan Vecka och Malin Bergström, barnpsykolog och docent på KI.

Seminarium

1. “DN:s artikelserie om Barn till varje pris” 

I artikelserien i Dagens Nyheter ”Barn till varje pris” har Patrik Lundberg och hans kollegor genomfört en omfattande granskning som avslöjat allvarliga oegentligheter kopplade till internationella adoptioner. Det har lett till att regeringen tillsatt en utredning av adoptioner till Sverige från 1950-talet och fram till idag. Patrik kommer berätta om granskningen men även att tala om vad arbetet inneburit för honom utifrån att han själv är adopterad och därmed beröra sin egen bakgrund.

Föreläsare: Patrik Lundberg, författare, journalist och vinnare av 2021 års Stora journalistpris.

2. “Våld i nära relationer - utmaningar och möjligheter i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar

Föreläsarna belyser vanliga föreställningar om våld i nära relationer, barn som upplever våld, våldsutsatta och våldsutövande föräldrar. Föreställningar som exempelvis kan påverka våra bedömningar om trovärdighet och som kan stå i vägen för att göra risk- och skyddsbedömningar som överensstämmer med aktuell forskning. Föreläsarna lyfter bland annat Socialstyrelsens handbok om våld och barnkonventionen som verktyg för att lyfta barnet inför domstolen.

Föreläsare: Linn Moser Hällen, socionom, handledare, föreläsare och författare specialiserad på våld i nära relationer. Redaktör och medförfattare till böcker Våld i nära relationer, socialt arbete i forskning, teori och praktik  (2018) och Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer (2021). Marina Berman, socionom med mångårig erfarenhet av familjebehandling och utredning inom familjerätt och barn och ungdom. 

3. ”Första året med digitala tjänsten SES - Samarbete efter Skilsmässa”

I mars 2021 gjordes SES (Samarbete efter skilsmässa) i svensk, engelsk och arabisk version tillgängligt för invånarna i Helsingborg och 5 samverkanskommuner.  Tre av medarbetarna är numera utbildade föräldragruppsledare enligt SES-Pro och planering pågår för gruppverksamheter under våren 2022. Just nu pågår samarbetet med SES i Danmark när det gäller det digitala verktyg som riktar sig direkt till barnen. Se en film om SES här.

Föreläsare: Lisbeth Davidsson, socionom och enhetschef vid familjerättsenheten för Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga kommuner. Monica Heideman, socionom och sektionschef vid samma familjerättsenhet, med ansvar för utredningsteamet. Terese Berlin, administrativ handläggare vid familjerättsenheten och koordinator för arbetet med SES.

4. “Om att lyssna på barn inom vårdnads-, boende- och umgängesutredningar”

Under föreläsningen kommer tillämpningen av barns delaktighet i form av att lyssna på barn diskuteras, genom att lyfta komplexiteten i själva lyssnandet samtidigt som det relateras till mångtydigheten i lagstiftningen och barnkonventionen. 

Föreläsare: Angelica Wågby Gräfe är doktorand vid Malmö Universitet, med forskningsintresse kring barns delaktighet i vårdnads- boende- och umgängesprocesser.

5. ”Internationella surrogatarrangemang - senaste praxis och lagförslag”

Surrogatarrangemang är inte tillåtna i Sverige. Därför åker ett relativt stort antal barnlösa svenskar varje år till länder som tillåter sådana. Europadomstolen har utvecklat en praxis som innebär att i de flesta fall Europarådets medlemsstater är tvungna att erkänna ett surrogatarrangemang. Högsta domstolen har i två avgöranden följt Europadomstolens praxis men många frågetecken kvarstår. Regeringen tillsatte därför en utredning med uppdrag att ta fram tydlig lagstiftning. Utredningens förslag (och ev. lagrådsremiss om det hunnit komma) kommer att presenteras och kritiseras under seminariet.

Föreläsare: Michael Hellner, professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Expert i utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige (SOU 2021:56). Medlem i Haagkonferensen för internationell privaträtt samt expert i expertgrupp om föräldraskap och internationella surrogatarrangemang.