Socialstyrelsen föreslår försök med separationsteam

25 januari, 2013

Socialstyrelsen föreslår att tio kommuner startar försöksprojekt med separationsteam. Till separationsteamen kan föräldrar och barn vända sig för att få stöd, råd och information i samband med en separation.

Tanken med försöksverksamheten är att utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på familjen. Fokus för verksamheten ska vara barnets bästa.

Teamen bör enligt förslaget bestå av en socionom med erfarenhet av familjer som separerar, och personal med kompetens kring familjeekonomi, familjerättsjuridik, barnpsykologi och familjerådgivning.

Stödet från teamet kan omfatta hela familjen eller en enskild familjemedlem.

Hjälpen, som är frivillig, riktar sig såväl till föräldrar som befinner sig i en tvist om vårdnad, umgänge eller boende, som par som riskerar att hamna i en sådan situation. Syftet med separationsteamens verksamhet är att förebygga och minska konflikter mellan föräldrarna i frågor som rör föräldraansvar och omsorg om barnet.

 Vi vet att vårdnadstvisterna runt om landets i tingsrätter ökar för varje år. Det här tror vi kan bli ett sätt att klara ut tvister och andra konflikter mellan föräldrar redan innan de hamnar i domstol. Det är viktigt att se till både föräldrarnas och barnets behov av stöd så att barnet i så liten utsträckning som möjligt påverkas negativt av en separation, säger Mary Nilsson, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Förslaget presenteras i den förstudie om separationsteam som Socialstyrelsen i augusti i fjol fick i uppdrag av regeringen att ta fram.

Kommuner som har deltagit i förstudien är Nacka, Norrköping, Jönköping, Umeå, Lund, Gävle, Kungsbacka, Borlänge, Piteå och Vänersborg. Vilka kommuner som kommer att ingå i en eventuell försökverksamhet är dock inte beslutat.

Förstudien lämnas idag, fredagen den 18 januari, till Socialdepartementet och barnminister Maria Larsson.

Förstudie om försöksverksamhet med separationsteam – redovisning av regeringsuppdrag

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »