Artikel om separationsteam, så kallade Family Relationship Centers, i Australien

25 juni, 2013

Då frågan om separationsteam i Sverige är högaktuellt kan internationella artiklar i ämnet intressera oss. I Family Court Review som kom ut i april 2013 så beskriver flera artiklar framgången med Family relationship centers i Australien. Främst en av dessa ”The Idea of Family Relationship Centres in Australia” av Patrick Parkinson ligger till grund för denna summerade översättning av artikeln, se källhänvisning i slutet av artikeln.

Vad är Family relationship centres?

Family Relationship Centres, vidare förkortat som FRCs, är en statligt finansierad service i Australien som har för avsikt att ge stöd till föräldrar som har familjerelaterade problem och då särskilt de som har separerat eller som överväger separation. FRCs är icke vinstdrivande och ger huvudsakligen gratis service till invånarna. I Australien utvecklades dessa centers under tiden 2006-2008 till att det idag finns 65 stycken där vardera center ger service till 300 000 invånare.

Samtidigt som FRCs etablerades runt om i landet så skapades en nationell telefonlinje kallad Family Relationship Advice Line som ger information och råd till allmänheten. Därutöver publicerades en webbsida med information och hänvisningar till olika stödinsatser.

FRCs erbjuder enskilda samtal, föräldraprogram kring barns behov vid skilsmässa, familjemedling, fungerar som ingång/passage vidare till familjerådgivning eller individuell terapi, ger stöd till mor- och farföräldrar som förlorat kontakt med sina barnbarn till följd av föräldrars separation och kan hänvisa vidare till stödinsatser vid missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Hur var bakgrunden till utvecklingen av FRCs?

Australien har en stark och välfungerande Familjerådgivning och Familjemedling men för de flesta föräldrar i konflikt gällande barnen efter separation så blev medling ett alternativ för ett fåtal på grund av priset och oftast först i samband med att domstolen kräver intyg på genomförd medling innan stämningsansökan kan inlämnas.

Regeringen tillsatte år 2001 en kommitté som skulle utreda hur föräldrar på bästa kunde finna strategier för gemensamt föräldraskap efter separation (Family law pathways advisory group). Dessa identifierade att det fanns tre grupper av föräldrar med olika behov av råd och stöd. Den första gruppen var de föräldrar som endast var i behov av information, eventuellt föräldraprogram och viss juridisk rådgivning. Den andra gruppen var i behov av mer stöd i form av rådgivning eller medling, rådgivning gällande ekonomiska frågor (bodelning, underhåll m.m.) och viss juridisk rådgivning. Den sista gruppen hade behov av en domstolsprocess som kunde avgöra tvisten. Utredningen visade att det befintliga stödet för dessa tre grupper av föräldrar inte var tillfredsställande och då särskilt för grupp ett och två. Effekten av utredningen var först liten men la grunden för senare utveckling av FRCs.

Australiens premiärminister John Howard begärde en utredning år 2003 till följd av allt starkare röster för en presumtion för växelvis boende vid separation för att barn inte skulle förlora kontakten med sina fäder efter föräldrarnas separation.  Studier visade att av barn till separerade föräldrar hade 36 % inte haft någon kontakt alls med sin pappa de senaste 12 månaderna och 17 % av de övriga barnen och deras fäder träffades endast dagtid (inga övernattningar). 75 % av fäderna uppgav att de var missnöjda med hur ofta de hade kontakt med sina barn.  Till följd av detta utsågs en ny kommitté (Family and community affairs committe) som dock inte föreslog en presumtion om växelvis boende men ökat delat föräldraansvar och en ökning av antal barn som bör kunna bo hos bägge sina föräldrar. De föreslog både en ny utformning av en Familjetribunal inom ramen för domstolarna och att centras skulle öppnas för att ta emot föräldrar i separation för rådgivning och stöd. Regeringen valde att satsa på centras, inte någon Familjetribunal, då dessa centras skulle nå en större del av befolkningen och för att flytta fokus kring föräldrar separationer bort från domstolarna.

Vilka kan vända sig till FRCs?

Målet var att FRCs skulle vara synliga och tillgängliga för allmänheten genom att placera sig i köpcenter och på andra lättåtkomliga platser samt att vara synliga i media. De ville bli en ingång för ett större system av service, även till service som inte kunde ges direkt på centrat. De som var och är välkomna att besöka FRC är exempelvis: par som ska gifta sig och vill ha information och råd, föräldrar som vill förbättra sin relation genom utbildning och annat stöd, föräldrar som har familjerelaterade problem och vill ha hjälp att förhindra separation, separerade föräldrar som behöver hjälp att lösa konflikter och nå överenskommelser utanför domstolen genom barnfokuserad information, råd eller medling, separerade föräldrar vars överenskommelse har fallerat eller vars domstolsbeslut inte längre passar för barnets situation och som vill ha hjälp att lösa den uppkomna situationen, far- och morföräldrar eller andra viktiga vuxna för barn som vill ha råd, stöd eller hjälp till kontakt med sitt barnbarn/styvbarn.

Vilka arbetar på FRCs?

I engelska termer är de som arbetar på FRCs någon eller flera av dessa; individual advisor, parenting advisor, family relationship advisor (olika rådgivare) och qualified mediators (kvalificerade medlare). Dessa arbetar både med enskilda samtal och gruppsamtal samt utbildningar. Vilken utbildning de har framkommer inte i artikeln. Den/de som kommer i kontakt med FRC får först ett enskilt samtal för att utröna vilken hjälp/stöd de behöver. Personalen har även kontakt med och kan hänvisa vidare till individuell terapi, finansiell rådgivning och/eller juridisk rådgivning.

Vilken effekt har FRCs uppvisat?

Målet med FRC är till stor del långsiktigt, så som ökat delat föräldraansvar efter separation, mer delaktiga fäder och minskat antal konflikter i domstolar. Dock har vissa resultat även gått att mäta nu efter kort sikt. Antalet stämningar gällande vårdnad, boende och umgänge (frågor om barns rätt till underhåll inkluderad) har i Australien minskat med 32 % under tiden 2005-2010. Under åren 2011-2012 har trenden utplanats och slutsatsen är att antalen mål inte kommer att minska ytterligare.

Effekten kan inte endast mätas i antalet minskade mål i domstol då FRCs personal har rapporterat att de flesta klienter som söker dem aldrig hade gått vidare till domstol på grund av begränsade ekonomiska möjligheter och även att de når föräldrar som aldrig tidigare hade sökt stöd för sina familjerelaterade problem. På så sätt har FRC haft den effekten att stödet når betydligt fler än det fåtal som tidigare valt och haft råd att nyttja juridiska ombud. Huruvida fler barn har kontakt med sina fäder efter FRCs införande finns det dock inga studier gällande ännu. Långsiktigt hoppas FRC att förflytta fokus från ett domstolsorienterat synsätt till ett samhällsorienterat synsätt där samförståndslösningar i tvister om barn i första hand nås via FRCs.    

Källa:

Family court review, Volume 51 Number 2, ”The Idea of family relationship in Australia” of Patrick Parikinson, page 195-211.

Sammanfattat och skrivet av Malin Carlsson, ledamot FSRs styrelse