Välkommen till FSR:s Grundkurs i faderskapsutredningar

10 juni, 2014

Grundkurs i faderskapsutredningar 8-10 oktober 2014
Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. www.elite.se

Kurlsedare är Irena Nakevska som är familjerättssocionom.

Utbildningen är en grundkurs för yrkesverksamma familjerättssocionomer. Syftet med kursen är i första hand att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att handlägga, utreda och fastställa faderskap i de vanligaste formerna av faderskapsutredningar. Deltagare på den tredje dagen ska också få en fördjupning i handläggningen av mer komplicerade faderskapsärenden.

Anmälan och information via någon av följande länkar: https://dinkurs.se/24161
eller https://dinkurs.se/appliance/?event_id=24161

Kursen inleds onsdagen den 8 oktober klockan 9.30 med fika och klockan 10.00 påbörjas kursen. Kursen avslutas fredagen den 10 oktober klockan 16.00.

Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår i priset, dock ej hotellrum. Det finns möjlighet att till ett fast pris boka hotellrum på samma hotell, pris för enkelrum: 1 250 kr inkl moms, dubbelrum 1 450 kr inkl moms. Ange bokningskod Familjerättssocionomernas riksförening.
Bokning sker på telefon nr 046-2871100. All bokning av hotellrum sker på eget ansvar.

Force majuere: strejk, lockout, eldsvåda, föreläsares sjukdom eller andra väsentligt förändrade omständigheter utanför arrangörens kontroll berättigar arrangören att inställa kursen utan skyldighet att utge skadestånd eller ersätta kursdeltagare för andra utlägg än kursavgiften.

Avgift för hela kursen är 4500 kr för medlemmar eller 6000 kr för icke medlemmar. Du kan även dela upp kursen och gå endast de två första dagarna till ett pris av 3000 kr (icke medlemmar 4500 kr) eller endast dag 3 till ett pris av 1500 kr (icke medlemmar 3000 kr) Medlemsavgift är 250 kr och betalas till FSR:s plusgirokonto: 6045289-3, org.nr 855100-7332. Du kan på eget bevåg betala avgiften för kursen annars får du en bekräftelse via e-post när anmälan är gjord och då följer också en faktura med.

För dig som väljer en variant av kursen kommer fakturan att ange fel slutsumma. Kontakta då kassören på adress info@sfsr.se så får Du en ny.

Sista anmälningsdag 30 september 2014. Deltagarantalet är begränsat till 24 platser. Om kursen är fulltecknad meddelas du detta relativt omgående via e-post. Anmälan är bindande.

Frågor om kursen besvaras av Marina Nilsson via e-post marina.nilsson@ale.se

Innehåll dag 1
Varför ska faderskapet utredas och fastställas
Samhällets ansvar att fastställa faderskap, barnets rätt att få reda på sitt ursprung och få faderskapet fastställt, mannens osäkerhet, föräldrars integritet och barnets bästa

Aktuell lagstiftning
Genomgång av föräldrabalken, mm

Ansvarig kommun
Födelseanmälan, underrättelse till socialnämnden, ansvarig kommun, möjlighet att flytta över ett ärende

Socialnämndens utredningsskyldighet
Hemvist, adoption, diplomatisk immunitet, dödfött eller avlidet barn

Utredningen
Personligt sammanträffande med parterna, S-, MF- och FÖR-protokoll, konceptionstid och födelseviktstabellen, övning på att hantera födelseviktstabell, utredning före barnets födelse, utredning när modern inte medverkar, underhållstöd kräver medverkan, uppgifter från utomstående, personsökning, utredning när modern är rädd för mannen, utredning när barnet ska adopteras, bistånd av annan kommun eller utlandsmyndighet, utredningstiden, rutiner för ärende som pågår längre tid, avslutning/nedläggning/återupptagning

Bekräftelse
Bekräftelsehandlingen, bereda tillfälle att bekräfta, faderns bekräftelse, moderns godkännande, socialnämndens godkännande, bekräftelse innan barnet är fött, myndigt barns godkännande, anmälan till Skatteverket

Arkivering och delegation

Innehåll dag 2
Tveksamheter i faderskapsfrågan
Mannen är osäker, flera män är tänkbara, konceptionstid, ultraljudstabellen, konceptionstidssnurran, övning på att hantera ”snurra, rättsgenetisk undersökning, förfarandet, provtagningen, resultat, kostnader och kostnadsansvar, domstolsförordnande om rättsgenetisk undersökning, tvångsmedel vid rättsgenetisk undersökning, rättsgenetiska prov från utlandet

Faderskapspresumtionen ifrågasätts
Skillnad på vem som ifrågasätter, lämplighetsbedömning, Ä-protokoll, bekräftelse s.k. trepartsärende

Faderskap i domstol
Talerätt, mål om fastställande av faderskap, mål om hävande av faderskapspresumtion, ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse, skillnad mellan dessa mål, behörig domstol, socialnämndens handläggning, resning, rättegångskostnader

Faderskap efter assisterad befruktning
Insemination, befruktning utanför kroppen, spermagivare, om faderskapet ifrågasätts, assisterad befruktning i strid med aktuell lagstiftning, barnets rätt till sitt genetiska ursprung
Ärenden med utlandsanknytning
Internationell privaträtt, nordiska faderskapsfrågor, internationella faderskapsfrågor

Att fastställa moderskap
Rättslig reglering, socialnämndens uppgifter i hittebarnsfall, fastställande av moderskap genom dom, felaktig registrering av moderskap i samband med invandring

Rätten att söka sitt ursprung
Barnets rätt att få reda på sitt genetiska ursprung, socialnämndens skyldighet att hjälpa till, barnets tillgång till sekretessbelagt material om biologiska föräldrar

Sekretess
Huvudregel inom socialtjänsten, sekretess mellan myndigheter, skyldighet att lämna ut uppgifter, möjlighet att lämna ut uppgift, generalklausulen, partsinsyn, rätt för myndigt barn att ta del av uppgifter, utlämnande av handlingar


Fördjupningskurs dag 3
Innehåll
Är föräldrabalken föråldrad lagstiftning när det gäller faderskapsfrågor? Socialnämnden är skyldig att utreda och godkänna vem som är far till ett barn när faderskapet inte följer direkt av faderskapspresumtionen. Detta är befogat när osäkerhet finns om vem som är fadern. Men ska det behöva vara krångligt när de blivande föräldrarna lever tillsammans? Vad finns det för möjligheter samt för- och nackdelar med dessa?

Faderskapsutredningarna ska bland annat bedrivas med respekt för föräldrarnas personliga integritet, men det är barnets bästa och dess rätt att få reda på sitt ursprung som är ledstjärna i det hela. I vissa fall kan det bli en avvägning mellan föräldrarnas integritet och barnets rätt. Vad är barnets bästa i en faderskapsutredning och hur långt ska vi driva utredningar för att få faderskapet fastställt? Om faderskapet ifrågasätts, innebär det alltid en skyldighet att utreda? Vad innebär det för barnet? Finns det risker att barnet kommer till skada eller blir faderslös?

Ibland är modern rädd för fadern och/eller har skyddade personuppgifter. Hur långt ska vi sträva efter att få modern att medverka till utredningen utan att äventyra hennes eller barnets säkerhet och hälsa?

Är socialnämnden skyldig att utreda faderskapet när en eller båda föräldrarna saknar uppehållstillstånd? Vad säger hemvistbegreppet? Ska vi fastställa faderskap samtidigt som det finns ansökan om uppehållstillstånd? Barn ses oftast av Migrationsverket som anknytning och skäl till att få uppehållstillstånd? Går vi in på migrationsverkets område om vi väljer att fastställa faderskapet när fadern saknar uppehållstillstånd men har ansökt om det?

Hur hanterar vi Skatteverkets underrättelser om ensamkommande barn? Är socialnämnden skyldig att inleda utredning och hur handläggs ärendet i så fall? Svårigheter som kan uppstå då, t.ex. frågor kring identitet och ålder, faderskapshandlingar saknas/ej godkänns/går inte att få fram, föräldrarna gå inte att nå mm.

EU-medborgare och faderskapsfrågor.

Före år 2002 fanns det inte i svensk rätt någon regel om moderskap då detta ansågs obehövligt enligt satserna ”modern är alltid säker” och ”modern är den som förlossningen utvisar”. I takt med att nya former av assisterad befruktning blivit möjliga och tillåtna, har emellertid behovet av ett lagreglerat moderskap gjort sig gällande. Moderskap vid äggdonation reglerades år 2003, men det saknas fortfarande en generell regel om moderskap i svensk lag. Problem uppstår bland annat vid surrogatmoderskap då detta är förbjudet i Sverige, men tillåtet utomlands. Det finns redan mer än hundra barn i Sverige som har kommit till med hjälp av en surrogatmamma. Hur är det aktuella rättsläget för dessa barn? Är vi skyldiga att utreda moderskapsfrågan?

För kvinnor som inte kan bli gravida och för homosexuella par kan surrogatmoderskap vara den enda möjligheten att få barn. Nyligen föreslog Statens medicinsk-etiska råd i en utredning att surrogatmoderskap av så kallad altruistiska skäl ska tillåtas, det vill säga när kvinnan gör det av fri vilja utan att någon betalning sker. Frågan utreds av justitiedepartementet. Vilka etiska frågor diskuteras inför eventuellt införande av surrogatmoderskap i Sverige?

I delbetänkande SOU 2014:29 föreslås att det ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen inom svensk hälso- och sjukvård. Det föreslås att de regler som nu gäller för sådan behandling av par också ska gälla för behandling av ensamstående kvinnor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. Vad innebär lagförslaget?

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Grundkurser i samarbetssamtal

3 October, 2021

FSR arrangerar under hösten 2 kurser i samarbetssamtal. Många har efterfrågat nya möjligheter till utbildning i samarbetssamtal. …

Grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle

2 October, 2021

FSR arrangerar grundkurs i vårdnadsutredningar i Gävle 8-10 december 2021. Kursledare är Eva- Lotta Nyström och Anna-Lena Liif. …

Nyhetsarkiv »