Samverkansteam - Slutrapport

11 april, 2018

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har nu kommit med sin slutrapport i projektet "Samverkansteam". 

Projektet har i ett antal kommuner prövat om ett samordnat tvärproffessionellt stöd till föräldrar i vårdnadstvist kan minska konflikterna och minimera skadeverkningarna

läs mer här!