Tips från Barnrättsdagarna 2019

24 april, 2019

Styrelsen var representerad vid Barnrättsdagarna 9-10 april i Örebro, som i år firade sitt tioårs jubileum. Där uppmärksammades att Barnkonventionen fyller 30 år, att Antiagalagen funnits i 40 år och fått efterföljare i 60 länder runt om i världen.

Vi vill här tipsa om några av föreläsningarna vi tog del av, men de flesta föreläsningarna kan man hitta på Barnrättsdagarnas hemsida.

Barnombudsmannen hade under 2017–2019 i uppdrag av regeringen att stödja kommuner, landsting, regioner och särskilt berörda myndigheter med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. Satsningen kallas för "Barnrätt i praktiken" och innehåller webbseminarium och metodstöd, se här.

Allmänna Barnhuset har skapat ett informationsmaterial för barn när någon gjort dem illa. De menade att det saknas stöd för barn som redan farit illa, hur barnen kan känna sig, hur de ska hantera sin situation och vilken hjälp som finns att få. Se det skriftliga materialet här och en film här.

Sandra McGinn Botkyrka Socialförvaltning, Maria Sköld och Denice Svensson Stockholms stads socialförvaltning berättade om sin framarbetade samtalsmodell för barn med föräldrar i separationskonflikter som de kallar "Hela barn", läs mer på deras hemsida här.

Anna Skagerström och Sarah Nättsjö vid Norrköpings Umgängesstöd berättade om hur de försöker säkerställa tryggt umgänge för barnen bland annat genom förbättrad dialog med socialtjänst och tingsrätt.

Kristin Eliassson, Kunskapscenrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen och Marie-Anne Ervér, Familjerådgivningen i Göteborgs stad presenterade ett nytt reflektionsmaterial "Tillsammans - samtal om förhållandet och föräldraskapet" för att få igång samtal mellan nyblivna föräldrar om hur det kan kännas att vänta, föda och ta hand om barn och samtidigt försöka leva i en parrelation. Materialet är fint illustrerat av Louise Winblad och finns att hämta här.

Marianne Gabrielsson vid Allmänna Barnhuset berättade om utvecklingsarbetet med Samverkansteam och om ett kommande material från Allmänna barnhuset för föräldrar i konflikt under rubriken "Dags att prata om" som ännu inte har publicerats. En kort inblick i arbetet med samverkansteam kan man få i filmen de skapat, finns på You Tube "För barnens skull".

Anna Hellron Wikström från Insulander Lindhs Advokatsbyrå berättade om medling som strukturerad process i vilken föräldrar kan föra en konstruktiv dialog. Hon beskrev att hon som advokat kan förklara juridiken och domstolsprocessen för föräldrarna samt hjälpa till att upprätta överenskommelser mellan föräldrarna som kan ligga till grund för en dom. Att bland de föräldrar som deltagit i såväl samarbetssamtal hos familjerätten som i medling hos dem, är uppfattningen många gånger att medling fungerar bättre än samarbetssamtal, eftersom medling är mer konkret och fokuserad på att hitta lösningar genom överenskommelser.

Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndals Högskola, tog i sitt föredrag upp den enligt henne orimliga uppdelningen mellan barnavården och familjerätten i ärenden när det handlar om våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Enligt henne bör huvudansvaret för yttranden/utredningar till tingsrätten i dessa ärenden ligga på handläggarna inom barnavården. Maria tog också upp att hennes bedömning är att utsatta barn vill bestämma själva hur de ska ha det, medan barn i allmänhet vill att föräldrarna ska bestämma.

Tips på kort videofilm på You Tube: "Voice of the Child of Divorce".