Familjerättslig nätverksträff för kommuner i Västerbotten

26 augusti, 2019

FSR:s styrelse beviljade* efter en ansökan ett bidrag till lokalkostnad, lunch och fika för detta årligt återkommande arrangemang som hölls i Lycksele 7 maj och som samlade 21 deltagare från nära nog samtliga kommuner i länet. (*Undertecknad närvarade inte vid beslutet pga jäv)
Å deltagande kommuners vägnar vill jag framföra ett stort tack för bidraget!
Lennart Kvarnström, Skellefteå kommun

Om Du som läser detta är intresserad av att ansöka om bidrag, läs mer här.

Syftet med dessa nätverksträffar är framför allt att stötta de mindre kommunerna i länet i det familjerättsliga arbetet. De förhållandevis stora kommunerna Umeå och Skellefteå alternerar att axla ansvarar för programmet och att leda träffarna som alltid hålls i Lycksele som ligger centralt i länet, vilket minimerar transporterna.

Vi har vissa återkommande inslag vid dessa träffar, som information om FSR och vad man kan få ta del av genom föreningen. Vi delger kortfattat föreläsningar från Familjerättsdagarna och informerar om att man kan ta del av flera i sin helhet på föreningens hemsida. En annan återkommande punkt är en presentationsrunda, där var och en får ta upp ev. förväntningar som finns på dagen och om man har specifika frågor.

Vi för protokoll från dagen för att kunna delge kollegor och för att kunna följa upp föregående års protokoll och deltagarna får lämna en utvärdering av dagen.

Ämnen vi samtalade om under dagen var screening för våld vid enskilda samtal via telefon eller besök innan samarbetssamtal, upplysningar och vikten av planering och samråd vid utredningar där två kommuner är inblandade, riskbedömningar, växelvis boende för små barn och slutligen hur tillgängligt stöd- och vägledande samtal är i våra olika kommuner. Umeå och Skellefteå delade även med sig av arbetssätt/mallar för de olika områdena.

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Tips om Barnafrids Basprogram om Våld mot barn

7 October, 2020

Barnafrid har skapat en digital basutbildning som ger dig grundläggande kunskaper och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld …

Styrelsen har inlämnat remissvar till MFOF gällande Ursprungssökning

5 July, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter till MFOF på en kommande webbaserad Guide för ursprungssökning. …

Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 April, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan. …

Nyhetsarkiv »