Västerås familjerätt redovisar för sin föreläsningsdag med ekonomiskt bidrag från FSR

30 april, 2020

Västerås familjerätt beviljades ekonomiskt bidrag för att anordna en föreläsningsdag med Anna Norlén, se deras sammanfatning från dagen nedan.

"Den 5 februari bjöd Familjerättsgruppen i Västerås in till en föreläsning med Anna Norlén, leg psykolog och leg psykoterapeut samt verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm. Hon föreläste om hur barn och unga påverkas av att utsättas för svåra påfrestningar och trauman, till exempel i form av föräldrars konfliktfyllda separationer, vårdnadstvister, våld, övergrepp, förlust, olyckor, krig, flykt och terror.

Anna Norlén föreläste om hur barns utveckling och hälsa påverkas på kort och lång sikt, risk- och skyddsfaktorer liksom vanliga reaktioner. Hon tog upp grundläggande principer och verktyg för att möta, stödja och hjälpa drabbade barn.

Anna Norlén redogjorde för att många barn och unga är med om en hel del påfrestningar, men att de flesta kan hanteras på ett bra sätt eftersom de har en omgivning som är stöttande. När barn är med om traumatiska händelser som pågår under en längre tid, kan det påverka hälsan och utvecklingen hos barnet. Den gruppen som far mest illa verkar var konstant över tid.

Studier visar att barn sällan berättar om våld för professionella. Hemligheter i familjen gör att uppgifter om våld sällan kommer fram. En utmaning ligger i att vi behöver våga och träna oss i att fråga mindre barn om våld.

Små barn är extra sårbara eftersom de är beroende av omsorg. Om omsorgssystemet inte klarar av att skydda barnet är det en extra riskfaktor. Anna påpekade att vuxna är viktiga regleringsstöd för barn. Genom att skydda dem och hjälpa dem så bygger barnen in en egen självreglering. Får barn egna erfarenheter av självreglering så leder det till ökad trygghet och därmed bättre hälsa och utveckling för barnet. Symtom för utebliven reglering kan vara samma symtom som 6-7 andra diagnoser. Därför är det viktigt med differentialdiagnostik, dvs finns det annat som kan förklara barnets symtom.

Vi behöver ta hänsyn till barn i konfliktfyllda familjer så att inte flera förändringar sker samtidigt. Allt som är jobbigt behöver inte vara skadlig för barn och barn har ofta en förmåga att hitta lösningar för att komma vidare. Om vi inte kommer tillrätta med stressen kan det få konsekvenser för barnet. Hur barnet tolkar sin upplevelse har också betydelse. Om vuxna kan validera barnets upplevelser, så ökar barnets känsla av stöd.

Om omsorgssystemet är stället där våldet sker, så blir det en extra påfrestning för barnet Särskilt för små barn. Ju fler belastningar eller riskfaktorer desto större risk för en utvecklingsförsening. Om man får en utvecklingsförsening som litet barn, ligger det till grund för psykisk ohälsa längre fram. 

Föreläsningen var mycket uppskattad av deltagarna som vi bjudit in. Det var dels familjerättskolleger från andra kommuner i Västmanland och Uppsala, dels var det verksamheter som familjerättsgruppen samverkar med såsom Familjecentrum, Familjebehandlingen, umgängestödsverksamheten och Västmanlands tingsrätt."

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning

8 June, 2021

Sifo söker föräldrar och barn till intervjuundersökning åt en statlig utredning Kantar Sifo genomför just nu en intervjuundersökning bland barn och vuxna i …

Material från Familjerättsdagen 2021

30 March, 2021

Här hittar du information från Familjerättsdagen 2021 och de presentationer vi fått tillåtelse att sprida vidare till deltagarna. …

Styrelsen har lämnat remissvar på DS 2020:16

17 November, 2020

Som remissinstans har FSR, via styrelsen, inlämnat synpunkter på departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16) Se FSR's remissvar …

Material från Michael Sainis föreläsning 15/10 (2020)

29 October, 2020

Här finns som utlovat Michaels Sainis presentation och filmer från föreläsningen "När barn tvingas välja bort en förälder":

FSR är remissinstans gällande En ny socialtjänstlag, Internationella familjemål samt Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

7 October, 2020

Det har inkommit tre remisser till föreningen som styrelsen kommer att behandla. Remissvaren kommer att läggas upp på vår hemsida. …

Nyhetsarkiv »