Ny forskning om föräldrakoordinator

20 november, 2010

Föräldrakoordinator, (Parenting Coordiator), en roll som används vid svåra vårdnadstvister främst i USA och Canada  är studerad i relativt liten omfattning. Därför är varje ny studie av intresse att följa. Nedan refereras till ett forskningsprojekt som analyserar roll och funktion hos föräldrakoordiatorn. Den är publicerad i vol 48, nr 4 av Family Court Review och har titeln "More of a street cop than a detective: an analysis of the roles and functions of parenting coordinators in North Carolina".

Bakgrund

Föräldrakoordinator, fortsättningsvis kallad PC, är en barnfokuserad insats för föräldrar i svåra vårdnadstvister, där konfliktnivån är hög. Insatsen skpades primärt för att hjälpa föräldrar att fullgöra parenting plans (plan för fortsatt föräldraskap efter separation). Parenting plans reglerar boende, umgänge, ekonomi etc och måste inskickas till lokal domstol av alla föräldrar som separerar i USA och Canada.  Funktionen hos PC innefattar utbildning, bedömning, konflikthantering, case management, coaching och även beslutsfattande i varierande grad.

Insatsen har studerats i relativt liten omfattning vilket gjort det svårt att besvara frågor om insatsen effektivitet, lagliga och moraliska aspekter. Studien som denna artikel grundar sig på har använt djupintervjuer baserade på halvstrukturerade frågescheman, genomförda på liknande sätt som man tidigare studerat familjemedling och vårdnadsutredningar. Syftet är att kunna jämföra dessa roller. Man har också använt fallstudier för att undersöka hur PC ser på sin roll och när insatsen är mest effektiv.

Resultat

Studien visar att PCs såg deras roll som framtvingare av redan existerande domstolsbeslut (verkställighet). PCs använde också sin egen beslutanderätt i mindre frågor och sin möjlighet att återvisa ärendet till domstol. De refererar till "vårdnadspolis" när de beskriver sin roll.  Flera deltagare jämför med yrkesrollen hos "street cops". Insatsen beskrivs fungera bäst då det redan finns en dom att verkställa. För att klara den arbetsuppgiften använder de föräldrautbildning, konflikthantering och koordinerar andra insatser kring familjen.

Det ses som viktigt att de andra rollerna kring familjen fungerar, såsom advokater, terapeuter, medlare, föräldrautbildare och övriga. PCs menar att annars faller deras redskap, de får väldigt lite att koordinera.  Där påminner rollen som PC med den som case manager.

 

Diskussion

Det blir intressant att följa fler studier om PC. De första studierna visade lovande resultat. I denna studie refereras till att PC mest fungerar liknande verkställighetsmedlare gör i Sverige. De är beroende av de andra insatser som finns knutna till den separerade familjen i USA och Canada, främst föräldrautbildare och terapeuter. Även advokatens roll ses som viktig. I dessa länder kan advokater även erbjuda offensiva ADR insatser. PCs grundar sina insatser på den redan existerande föräldraplanen, parenting plan, eller en dom.

Sverige saknar dessa insatser, vilket kan sänka effektiviteten hos PC. Det är viktigt att överväga vid ev implementering av insatsen PC i Sverige att vi saknar det legala system som PC definierar sin roll utifrån, liksom de behandlande inslag som domstolen kan döma till.  En slutsats man kan dra från denna undersökning är att det är viktigt att PC får verka i det sammanhang där den ger bäst effektivitet. I Sverige kunde det handla om att först se över domstolens möjlighet att döma till konfliktreducerande program, föräldrautbildning eller terapi samt att utvärdera var i den svenska legala processen instsen bäst passar in.

Cecilia J Granberg

 

 

 

 

 

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Fördjupningsutbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola

26 September, 2019

Nu finns möjlighet att anmäla sig till en fördjupningsutbildning i samarbetssamtal på 15 hp med start i januari. …

Rädda Barnen arrangerar två utbildningsdagar i Stockholm

11 September, 2019

Rädda Barnen arbetar för att sprida kunskap till professionella som möter barn i familjerättsliga konflikter. …

Grundkurs i samarbetssamtal

7 September, 2019

FSR arrangerar ny Grundkurs i samarbetssamtal den 26 - 28 november 2019. Kursledare är Bernt Wahlsten. Kursen går i Eskilstuna. …

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Artikel om föräldraalienation – baserad på föreläsningar vid AFCC:s konferens i Toronto

1 September, 2019

AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, är en internationell förening för yrkesverksamma inom familjerätt. Såväl socialarbetare, advokater, domare och psykologer är medlemmar i föreningen. FSR:s styrelse har under de senaste åren haft deltagare på AFCC:s årliga konferens, som pågår under fyra dagar i USA eller Kanada. I våras närvarade Malin Carlsson och Erica Lindberg i Toronto. Denna artikel syftar till att närmare beskriva hur forskare i USA och Kanada vid konferensen i Toronto presenterade fenomenet föräldraalienation samt ge tips om fortsatt läsning för den intresserade.

Nyhetsarkiv »