Ny forskning om föräldrakoordinator

20 november, 2010

Föräldrakoordinator, (Parenting Coordiator), en roll som används vid svåra vårdnadstvister främst i USA och Canada  är studerad i relativt liten omfattning. Därför är varje ny studie av intresse att följa. Nedan refereras till ett forskningsprojekt som analyserar roll och funktion hos föräldrakoordiatorn. Den är publicerad i vol 48, nr 4 av Family Court Review och har titeln "More of a street cop than a detective: an analysis of the roles and functions of parenting coordinators in North Carolina".

Bakgrund

Föräldrakoordinator, fortsättningsvis kallad PC, är en barnfokuserad insats för föräldrar i svåra vårdnadstvister, där konfliktnivån är hög. Insatsen skpades primärt för att hjälpa föräldrar att fullgöra parenting plans (plan för fortsatt föräldraskap efter separation). Parenting plans reglerar boende, umgänge, ekonomi etc och måste inskickas till lokal domstol av alla föräldrar som separerar i USA och Canada.  Funktionen hos PC innefattar utbildning, bedömning, konflikthantering, case management, coaching och även beslutsfattande i varierande grad.

Insatsen har studerats i relativt liten omfattning vilket gjort det svårt att besvara frågor om insatsen effektivitet, lagliga och moraliska aspekter. Studien som denna artikel grundar sig på har använt djupintervjuer baserade på halvstrukturerade frågescheman, genomförda på liknande sätt som man tidigare studerat familjemedling och vårdnadsutredningar. Syftet är att kunna jämföra dessa roller. Man har också använt fallstudier för att undersöka hur PC ser på sin roll och när insatsen är mest effektiv.

Resultat

Studien visar att PCs såg deras roll som framtvingare av redan existerande domstolsbeslut (verkställighet). PCs använde också sin egen beslutanderätt i mindre frågor och sin möjlighet att återvisa ärendet till domstol. De refererar till "vårdnadspolis" när de beskriver sin roll.  Flera deltagare jämför med yrkesrollen hos "street cops". Insatsen beskrivs fungera bäst då det redan finns en dom att verkställa. För att klara den arbetsuppgiften använder de föräldrautbildning, konflikthantering och koordinerar andra insatser kring familjen.

Det ses som viktigt att de andra rollerna kring familjen fungerar, såsom advokater, terapeuter, medlare, föräldrautbildare och övriga. PCs menar att annars faller deras redskap, de får väldigt lite att koordinera.  Där påminner rollen som PC med den som case manager.

 

Diskussion

Det blir intressant att följa fler studier om PC. De första studierna visade lovande resultat. I denna studie refereras till att PC mest fungerar liknande verkställighetsmedlare gör i Sverige. De är beroende av de andra insatser som finns knutna till den separerade familjen i USA och Canada, främst föräldrautbildare och terapeuter. Även advokatens roll ses som viktig. I dessa länder kan advokater även erbjuda offensiva ADR insatser. PCs grundar sina insatser på den redan existerande föräldraplanen, parenting plan, eller en dom.

Sverige saknar dessa insatser, vilket kan sänka effektiviteten hos PC. Det är viktigt att överväga vid ev implementering av insatsen PC i Sverige att vi saknar det legala system som PC definierar sin roll utifrån, liksom de behandlande inslag som domstolen kan döma till.  En slutsats man kan dra från denna undersökning är att det är viktigt att PC får verka i det sammanhang där den ger bäst effektivitet. I Sverige kunde det handla om att först se över domstolens möjlighet att döma till konfliktreducerande program, föräldrautbildning eller terapi samt att utvärdera var i den svenska legala processen instsen bäst passar in.

Cecilia J Granberg

 

 

 

 

 

 

Bli medlem

Kriterierna för medlemskapet är att du måste vara yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi, är socionom eller har jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Bli medlem »

Nyheter & aktuellt

Medlingens dag 26e november i Stockholm

25 October, 2021

Styrelsen vill tipsa om en föreläsningsdag arrangerad av en förening som heter Svenskt forum för medling. …

Digital föreläsning om nya regler för faderskaps och föräldraskapsutredningar

24 October, 2021

Det har skett stora förändringar inom handläggningen av faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen senaste tiden och fler är på gång. …

Föreningen är representerad under riksdagsseminarium 20/10

19 October, 2021

Imorgon onsdag den 20e oktober har riksdagsledamöterna Martina johansson (C) och Emma Hult (MP) bjudit in föreningen att delta vid ett rksdagsseminarium med rubriken "Barnets rätt till …

Styrelsen planerar en digital halvdagsföreläsning om nyheter inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen den 24e november

18 October, 2021

Styrelsen har uppmärksammat behovet av information om kommande förändringar inom faderskaps- och föräldraskapslagstiftningen och anordnar en digital föreläsning om …

Grundkurs i fader- och föräldraskap

6 October, 2021

FSR arrangerar en tredagars grundkurs i fader- och föräldraskapsutredningar 1-3 december i Göteborg. Kursledaren Irena Nakevska har mångårig erfarenhet av familjerätt och är sedan många år en uppskattad föreläsare inom fader- och föräldraskapsutredningar.

Nyhetsarkiv »