Studieresa till Warszawa

19 januari, 2011

Studieresa till Warszawa, Polen på temat medling 28/11-1/12 2010

I yrande snö på 1:a advent gav sig fyra familjerättssekreterare iväg med flyg till Warszawa för ett par dagars studiebesök. Värd i Warszawa var Robert Boch som arbetar med medling på olika nivåer i landet och som har ett brett kontaktnät i frågan. För oss hade Robert ordnat sammanträffanden med socialarbetare, domare och medlare.

 


Fredrik, Eva-Lotta, Ulla och Mona tillsammans med socialarbetare

 

Förhållandena i Polen är något annorlunda jämfört med Sverige; genusmönster i föräldraskapet är ännu tydligare än här, välfärdssystemen annorlunda (t ex så stavas barnomsorg ”m-o-r-m-o-r”, och bidragssystemen kan i vissa fall gynna barn med ”fader okänd”).

I arbetet med medling ligger man långt framme och både domstolar och föräldrar ser möjligheter till överenskommelser utan att behöva gå igenom långa domstolsprocesser. Begreppet ”medling” i Polen innefattar samarbetssamtal mellan föräldrar så väl som medling i affärstvister, mellan grannar och mellan vuxna barn och deras föräldrar. Medlingsfrågor nationellt samordnas från Inrikesministeriet.


Agatha och Robert, medlare, till vänster

 

Kortfattade beskrivning av den polska modellen för medling mellan föräldrar:

• Vid medling mellan föräldrar så hanterar man i regel hela skilsmässoprocessen: bodelning, underhåll, vårdnad, umgänge mm. I snitt träffas man 4-6 gånger á 1½ timme

• Frivilligheten betonas

• Medlare presenterar sig som opartisk och neutral

• Föräldrarna uppmanas att inte säga sådant som den andre föräldern kan uppleva sig kränkt av

• Medlaren benämner och normaliserar vad föräldrarna berättar

• Definition av intressen och behov är ”medlingens hjärta”, lösningsförslag återförs hela tiden till detta

• Saknas lösningsförslag föreslås föräldrarna rådfråga ”experter” t ex barnpsykolog, vilket föräldrarna får redovisa vid nästa medlingstillfälle

• När föräldrarna vill gå bakåt i tiden och tar upp gamla oförrätter försöker medlaren se mönster i människors liv och relationer och sätta ord på dem

• I Polen råder inte samma anmälningsskyldighet som i Sverige. Framkommer uppgifter om att barn far illa uppmanas ”den andra” föräldern att ta kontakt med myndigheter. Medlingen avbryts.

• Vid kränkning uppmanas den som kränker att sluta och man frågar också vad det är som väcker så starka känslor att man    vill kränka; vilket återför samtalet till ”medlingens hjärta”.

 

Annat om medling:

• Enskilda samtal med föräldrar innan medlingen börjar undviks för att förebygga allianser eller fantasier om allianser

• Medling kostar och man tror att det förbättrar motivation, förhandlingsvilja, resultat, viljan att komma i tid (350:- för första samtalet, sedan 200:- per samtal).

• Medlaren arbetar mycket med penna och blädderblock

• Endast resultatet av medlingen redovisas till rätten, inget om processen dit

• Föräldrar får ”hemläxor” mellan samtalen

• Våldsutsatta föräldrar verkar stå starka i medling tack vare samhälleligt stöd

 

Medlare arbetar alltid i par, av flera skäl:

1. Samma proportioner i rummet (2 föräldrar/2 professionella, 2 män/2 kvinnor)

2. Två medlare kan bättre hantera processen än en ensam, läsa av vad som pågår mellan raderna i föräldrarnas samtal

3. Medlaren har någon att bearbeta samtalet med efteråt

4. Det är det enda sättet att ta in och utbilda nya medlare

 

Statistik (osäkra siffror)

I medlingsuppdrag från domstol uppnås enighet i 47 % av fallen I frivilliga medlingsuppdrag som ännu inte gått upp i domstol uppnås enighet i 83 % av fallen.

Mer än 20% av medlingsuppdragen från domstol handlar om föräldrar mellan vilka det funnits våld.

 

Annat av intresse för svenska familjerättssekreterare:

Faderskap

Myndigheterna i Polen är inte lika nitiska som de svenska att fastställa vem som är pappan till ett nyfött barn. När faderskapet är fastställt så har föräldrarna automatiskt gemensam vårdnad.

Adoptioner

Adoptioner som sker i landet är i huvudsak nationella, och vid sådana uppmanas adoptivföräldrarna att inte berätta för barnet om dess biologiska ursprung.

Skiljas med barn

Skilsmässoprocessen i Polen är komplicerad med våra ögon och kan ta upp till fem år i domstol. Det är upp till domstolen att visa att föräldrarna inte längre har ett sexuellt, emotionellt eller ekonomiskt förhållande. Vid skilsmässa med barn ska föräldrarna lämna en överenskommelse för hur det ska se ut för barnet. Det vanligaste är att barnen bor med sin mamma och träffar sin pappa varannan helg och kanske någon gång ytterligare. Växelvist boende är sällsynt, men förekommer.


Två avslappnade domare

 

Ensam vårdnadshavare kan man bli om den andre föräldern är farlig för barnet, inte pga samarbetssvårigheter på samma sätt som i Sverige. Vägran att följa dom kan innebära böter eller fängelse. Vid förälders sjukdom, missbruk, fängelsevistelse eller liknande kan vårdnaden inskränkas i omfattning eller för en viss tidsperiod.

Samtal med barn genomförs i regel inte alls. Man inhämtar uppgifter från dem som känner barnet, observerar barnet och låter läkarundersöka det. Domstolarna har en egen enhet för att utreda vad som blir bäst för barnet, socialarbetare kan lämna in utlåtanden men dessa tar man i regel inte någon hänsyn till.

STORT TACK till Robert Boch för ett vänligt och välplanerat mottagande, för att tillsammans med kollegor och samarbetsparter har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter, för att ha visat oss Warszawa till fots i snöstorm och för att ha tolkat mellan svenska och polska tills hans hjärna kokade över!


Robert tolkar och Eva dokumenterar för glatta livet

 

Mona Björklund, Ulla Isaksson, Eva-Lotta Nyström, Fredrik Wastesson
Familjerätts- och familjehemsenheten
Norrköpings Kommun