Boktips/Family Restructuring Therapy

24 oktober, 2011

Family Restructuring Therapy

Family Reconstructing Therapy – Interventions for High Conflict Divorce av Stephen Carter beskriver ett arbetssätt för att möta separerade familjer som är aktivt och direktverkande. Det är anpassat till att kunna hantera såväl ”normal” konfliktnivå som de riktigt besvärliga konflikterna. Bill Eddy (som föreläste på Familjerättsdagarna 2011) beskriver boken: ”It is clearly not a passive approach to counseling. If you are tired of witnessing the damage that conflict has on children and want to engage in the highly satisfying work of helping parents to communicate effectively and seeing children relieved of the burden of picking sides, devour this book and get to work!”

Stephen Carter är psykolog, specialiserad mot behandling och bedömning av barn och föräldrar, liksom med interventioner för separerade familjer. Han arbetar som professor och driver tillsammans med några kollegor en praktik för högkonfliktfamiljer i Edmonton, Canada.

Stephen ger först en bakgrund om filosofin och teorin bakom metoden, samt fakta om anknytning, konflikter, utvecklingspsykologi etc. Därefter följer en mycket konkret beskrivning av processen. Boken avslutas med en checklista för överenskommelser, sk ”parenting plan”. Fokus ligger på att se barnets behov, att barnet är beroende av föräldrar som fattar kloka beslut och kan hantera sitt eget beteende. Den beskriver stöd till föräldrar för att kunna hantera separationen bättre än de hanterade sin relation samt att lära sig kommunicera och vara förälder på ett bra sätt. Många delar påminner om våra samarbetssamtal. Man startar med individuella församtal exempelvis.

Metoden har inslag av KBT och är socioeducativ. Den bygger på ett systemiskt synsätt med barnet i centrum. Föräldrarna får träna på olika färdigheter de behöver för att själva klara av samarbete och föräldraskap. Föräldrarna instrueras om att de är till 100% ansvariga för 50% av barnets föräldrarelationer, och till 0% ansvariga för de andra 50%. På så sätt begränsas utrymmet för att diskutera den andre förälderns sätt att vara förälder. Samtalen är liksom vid många andra medlingsmetoder starkt framtidsorienterad. Det är egentligen bara i församtalen som bakgrundshistorien släpps in. Föräldrarna görs explicit medvetna om vilka skador hög konfliktnivå ger barn och hålls ansvariga för att förhindra detta.

När det finns ett mönster av allvarligt våld eller extremt hög konfliktnivå arbetar man med två terapeuter som ett team. Rollerna för terapeuterna är klart avgränsade. Barnen får en enskild kontakt med terapeuten, där målsättningen kan variera. Det kan handla om att ge barnet stöd och hjälpa det hantera en svår situation. I dessa fall ges liten eller ingen återkoppling till föräldrarna. En annan målsättning kan vara att ta reda på barnets uppfattning om situationen och få den beskriven ur barnets synvinkel. Informationen återkopplas då till föräldrarna. Ytterligare en målsättning kan vara att hjälpa barn som alienerats eller blivit starkt indragna i konfliken och tagit parti för en förälder. Då hjälper man barnet på ett strukturerat och tryggt sätt att återknyta kontakt med den bortvalde föräldern.

Jag har försökt testa arbetssättet i några ärenden med domstolsförordnad medling. Först kändes metoden ganska obekväm och rätt brutal, men föräldrarna gjorde bra överenskommelser och sade efteråt att de kände sig trygga. De var lite överraskade över att det hade gått att komma överens efter många år av familjerådgivning, samarbetssamtal och domstolsförhandling. Min reflektion är att den höga graden av struktur kan ha bidragit till detta. Som med alla metoder tror jag att det handlar om att hitta en nivå som fungerar för en själv, så att man upplevs trovärdig. Det handlar också om att hitta en struktur som passar till det enskilda ärendet. Oavsett hur mycket man tar till sig av innehållet i det praktiska arbetet tycker jag att boken är uppfriskande och klart läsvärd! Engelskan är lättförståelig och den är på 115 luftiga sidor, alls ingen tegelsten! Man beställer den från www.unhookedbooks.com.

Cecilia J Granberg