Seminarium

Två föreläsningar, nummer 1 och nummer 2, ges både vid pass 1 och pass 2 medan övriga föreläsningar hålls endast vid ett tillfälle vardera. 

 

Pass 1

1. Att förstå sin egen utsatthet i en komplex och otrygg miljö   

Den danske etikern Løgstrup skriver i sin etik: ”Vi är varandras värld och varandras öde. I varje möte med en annan människa har jag något av hens liv i min hand. Men hen har också något av mitt liv i sin hand”. Vi är vana vid att vara uppmärksamma på den makt och det inflytande vi har för de människor vi möter i arbetet. ”Den andre”, klienten och hens närstående, har också en frivillig och ofrivillig makt och inflytande på oss, vilket vi inte lika ofta reflekterar över.
När vi under en längre tid möter människor i utsatta situationer, tar del av deras starka känslor och missnöje och lyssnar till deras berättelser där även vi kan beskrivas som skyldiga, riskerar vi att tappa tilltron till oss själva och glädjen i arbetet. Den amerikanska psykologen Laurie Anne Pearlman kallar detta tillstånd för vicarious traumatization, ställföreträdande traumatisering.
Denna föreläsning vill ta fasta på vad som händer med oss, när vi möter människor med ett påstridigt beteende, där deras upprördhet och missnöje kan leda till ett långvarigt agerande mot oss med drag av rättshaveri, stalkning och ofredande. Vad gör vi när möten blir otrygga och vi själva upplever oss som offer i arbetet. Hur tar vi hand om oss och skyddar såväl vår integritet och kompetens som vår självkänsla.

Föreläsare: Jakob Carlander, legitimerad psykoterapeut och medförfattare till bland annat böckerna: Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken, Rättshaversitiskt beteende – bemötande i praktiken, och Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet.

 

2. Från låsta lägen till konstruktiv förhandling - vad kan vi lära och inspireras av från en medlares arbetsmetoder och knep?   

Föreläsningen kommer att beröra hur en medlare arbetar och vad vi familjerättssocionomer kan lära och inspireras av. Gert Eldrimmer som arbetar som medlare kommer att fokusera på handfasta råd, tips och användbara "lines" när föräldrar hamnar i "låsta lägen". 

- Hur kan medlaren i förväg hjälpa parterna att förbereda sig inför de kommande gemensamma samtalen?
- Hur kan medlaren under de gemensamma samtalen hjälpa parterna att få ett konstruktivt fokus och därmed lyckas enas?
- Vad är egentligen medlarens roll?

Föreläsare: Gert Eldrimner, advokat i snart 30 år och arbetar sedan 6-7 år tillbaka som medlare på heltid. Hans medlingsuppdrag varierar men är till stor del familjekonflikter/-tvister på uppdrag av tingsrätten. Dessutom håller han föredrag och seminarier om medling i Sverige och utomlands samt undervisar i medling för juriststudenter på Köpenhamns universitet. 

 

3. Trygghet i trasslet  

I arbetet inom familjerätt får vi många berättelser från både vuxna och barn om trassliga relationer och livssituationer. Vårt uppdrag är inte att behandla, men vad gör vi då med berättelserna som läggs i vårt knä? Med kunskap om vad som bidrar till trygghet i det otrygga och tillit i det förvirrande, kan vi ta emot de svåra berättelserna och ge tillbaka återberättelser som sammanfattar det svåra men också ger tillförsikt och hopp. Seminiariet innehåller en sammanfattande introduktion av interpersonell neurobiologi, samt konkreta idéer att använda i utredande samtal med både barn och vuxna.

Föreläsare: Ulrika Ernvik, socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare med systemteoretisk inriktning. Hon är författare till ett flertal böcker, som alla, utifrån olika perspektiv, beskriver människans behov av trygghet och glädje, och hur vi som medmänniskor och professionella kan föra in trygghet och glädje i olika sammanhang. Ulrika handleder framförallt inom socialtjänst, och är en uppskattad föreläsare som presenterar teorier och forskning på ett begripligt sätt och alltid skickar med konkreta tips att använda i det dagliga arbetet.

 

4. Att möta pappor i separation - för barnets bästa

MÄN:s projekt 'Pappor i Separation' har som mål att erbjuda tidigt stöd till pappor för att främja barnets bästa under en separation. Projektet, finansierat av Arvsfonden, strävar även efter att identifiera pappor som behöver extra stöd, och fall där våld förekommer. Föreläsarna kommer att presentera resultaten från en IPSOS-undersökning med 1000 separerade pappor. Denna undersökning ger en djupare förståelse för hur pappor upplever separationen, samarbetet med den andra föräldern och behovet av stöd. Dessutom kommer de att dela insikter från sina möten med cirka 100 separerade pappor genom pappagrupper samt erfarenheter från stödplattformen pappor.se, som lanserades i november 2023 för att ge ett lättillgängligt och brett stöd till pappor.

Föreläsare: Jens Karberg och Robert Petersén, Organisationen MÄN

 

Pass 2

 

1. Att förstå sin egen utsatthet i en komplex och otrygg miljö   

Den danske etikern Løgstrup skriver i sin etik: ”Vi är varandras värld och varandras öde. I varje möte med en annan människa har jag något av hens liv i min hand. Men hen har också något av mitt liv i sin hand”. Vi är vana vid att vara uppmärksamma på den makt och det inflytande vi har för de människor vi möter i arbetet. ”Den andre”, klienten och hens närstående, har också en frivillig och ofrivillig makt och inflytande på oss, vilket vi inte lika ofta reflekterar över.
När vi under en längre tid möter människor i utsatta situationer, tar del av deras starka känslor och missnöje och lyssnar till deras berättelser där även vi kan beskrivas som skyldiga, riskerar vi att tappa tilltron till oss själva och glädjen i arbetet. Den amerikanska psykologen Laurie Anne Pearlman kallar detta tillstånd för vicarious traumatization, ställföreträdande traumatisering.
Denna föreläsning vill ta fasta på vad som händer med oss, när vi möter människor med ett påstridigt beteende, där deras upprördhet och missnöje kan leda till ett långvarigt agerande mot oss med drag av rättshaveri, stalkning och ofredande. Vad gör vi när möten blir otrygga och vi själva upplever oss som offer i arbetet. Hur tar vi hand om oss och skyddar såväl vår integritet och kompetens som vår självkänsla.

Föreläsare: Jakob Carlander, legitimerad psykoterapeut och medförfattare till bland annat böckerna: Att förstå sin egen utsatthet – stöd för professionella i människovårdande yrken, Rättshaversitiskt beteende – bemötande i praktiken, och Stalkning och olaga förföljelse i yrkeslivet.

 

2. Från låsta lägen till konstruktiv förhandling - vad kan vi lära och inspireras av från en medlares arbetsmetoder och knep?   

Föreläsningen kommer att beröra hur en medlare arbetar och vad vi familjerättssocionomer kan lära och inspireras av. Gert Eldrimmer som arbetar som medlare kommer att fokusera på handfasta råd, tips och användbara "lines" när föräldrar hamnar i "låsta lägen". 

- Hur kan medlaren i förväg hjälpa parterna att förbereda sig inför de kommande gemensamma samtalen?
- Hur kan medlaren under de gemensamma samtalen hjälpa parterna att få ett konstruktivt fokus och därmed lyckas enas?
- Vad är egentligen medlarens roll?

Föreläsare: Gert Eldrimner, advokat i snart 30 år och arbetar sedan 6-7 år tillbaka som medlare på heltid. Hans medlingsuppdrag varierar men är till stor del familjekonflikter/-tvister på uppdrag av tingsrätten. Dessutom håller han föredrag och seminarier om medling i Sverige och utomlands samt undervisar i medling för juriststudenter på Köpenhamns universitet. 

 

3. Adoption genom Adoptionscentrum

Adoptionscentrum är en ideell organisation som har funnits sedan 1969. Vars huvudsakliga arbete är att förmedla internationella adoptioner, men de arbetar också med medlemsfrågor och bistånd samt stöd och råd till adopterade s.k. Post Adoption Service (PAS). Deras medlemmar består av de som vill adoptera, har adopterat och är adopterade. Mer information om deras arbete finner ni på deras hemsida.

Föreläsningen kommer att handla om de lagar och regler som reglerar internationell adoption. Föreläsarna kommer även att berätta om Adoptionscentrums roll genom tiderna och sitt genomgående aktiva arbete för rättssäkra och etiska adoptioner. De kommer att belysa de barn som inte kan få en permanent familj i sitt ursprungsland och är i behov av adoption samt hur framtiden ser ut för internationella adoptioner. 

Föreläsare: Anna Linnell, socionom och arbetar som rådgivare på Adoptionscentrum och Anna Taxell, verksamhetschef. Båda har lång erfarenhet av internationella adoptioner, både vad gäller arbetet med denna fråga i Sverige och utomlands.

 

4. Fader- och föräldraskap i domstol

Faderskap- och föräldraskap blir många gånger prövade i domstol, vilket innebär särskilda överväganden och kontakt med domstolens processuella regelverk. Processföring i domstol ställer särskilda krav på handläggningen och medför ofta behov av att hantera uppkomna svårigheter av både juridisk och praktisk natur. Seminariet ger en inblick i domstolarnas handläggning och hur denna påverkar åtgärderna under utredningen. Med utgångspunkt i konkreta problem diskuteras hur handläggningen kan anpassas för att möjliggöra ett lyckat resultat.

Föreläsare: Irena Nakevska, familjerättssekreterare och Sten Brunnström, advokat. Irena Nakevska arbetar som 1:e och familjerättssekreterare på familjerätten i Malmö med särskilt fokus på fader- och föräldraskapsutredningar. Irena har i många år hållit kurser bl a genom FSR i f-skapsfrågor. Irena är författare till boken Komplexa fader- och föräldraskapsutredningar som utkom 2022. Hon mottog FSR:s familjerättspris för sina insatser inom området 2023. Sten Brunnström är verksam som advokat vid Advokat Sten Brunnström AB med huvudsaklig specialisering inom familje- och socialrätt. Han har ett särskilt fokus på och mångårig erfarenhet av att bistå familjerätter med rådgivning och vid domstolsprocesser kring faderskaps- och föräldraskapsfrågor.