Stadgar

Vad gör Familjerättssocionomernas Riksförening?

§ 1

Familjerättssocionomernas Riksförening

Familjerättssocionomernas Riksförening är en förening för socionomer och personer med jämförlig utbildning som är yrkesverksamma inom det familjerättsliga området i offentlig regi.

§ 2

Föreningen har till uppgift att

- utgöra forum för dialog och utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna

- verka för utveckling av lagstiftning, arbetsmetoder samt främja fortbildning inom det familjerättsliga området

- ta till vara och företräda yrkesgruppens gemensamma intressen i förhållande till massmedia, allmänt och myndigheter m.fl.

- framföra och företräda familjerättsliga kunskaper och erfarenheter

- verka för nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom det familjerättsliga området

§ 3

Medlemskap

Den som är yrkesverksam inom det familjerättsliga området i offentlig regi och är socionom eller jämförlig utbildning och erlägger medlemsavgift har rätt till medlemsskap.

Medlemsavgift erlägges årligen. Den som inte betalat medlemsavgift innevarande år är inte medlem i föreningen.

All information till medlemmarna lämnas av styrelsen via föreningens hemsida eller via e-post.

För att få föreningsinformation och information från styrelsen så måste personer som är medlemmar registrera sig på hemsidan och ange en e-post adress.

Föreningens säte är i Stockholm.

Utträde ur föreningen begär medlemmen.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne skadat föreningens intresse.

§ 4

Föreningens verksamhet utövas av

- årsmötet

- valberedning

- styrelse

- andra av årsmötet eller styrelsen utsedda arbetsgrupper

§ 5

Årsmötet

- är föreningens högsta beslutande organ

- fastställer föreningens långsiktiga mål och uppgifter, samt beslutar i för föreningen principiellt viktiga frågor

- hålles en gång per år före utgången av mars månad

- utlyses genom föreningens hemsida och per e-post senast åtta veckor före mötet

- väljer ordförande för ett år, ledamöter för två år, samt ersättare för dessa och revisorer och ersättare för ett år

- motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor för årsmötet. Propositioner till årsmötet skall presenteras för medlemmarna av styrelsen senast sex veckor innan årsmötet.

- extra årsmöte kan hållas på initiativ av styrelsen eller då en tredjedel av medlemmarna så begär. Extra årsmöte skall utlysas senast fyra veckor innan mötet via hemsidan eller via e-post till medlemmar.

- behandlar styrelsens och revisorernas berättelser samt frågan om ansvarsfrihet

- behandlar de frågor som tagits upp på kallelsen

- rösträtt på årsmötet har närvarande medlem. Vid lika röstetal vinner den sida som företräds av ordföranden för årsmötet

- fastställer medlemsavgift

- utser valberedning som skall bestå av samankallande samt ytterligare två personer.  Valberedningen skall till årsmötet föreslå vilka personer som skall väljas in som ledamöter i styrelsen och vem som skall väljas som föreningens ordförande, liksom ersättare och revisor.

§ 6

Styrelsen

- har den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och årsmötets beslut

- är högsta beslutande organ mellan årsmötena

- består utöver ordföranden av minst sex ledamöter och minst tre ersättare för dessa

Vid ordinarie ledamots avgång inträder ersättare i den ordning de valts

- konstituerar sig själv avseende vice ordförande, sekreterare, kassör och ansvariga för arbetsgrupper

- sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden

- skall föra protokoll vid sammanträden

Protokoll ska tillställas samtliga styrelsemedlemmar

- skall avge verksamhetsberättelse, bereda ärenden samt upprätta dagordning till årsmötet

- skall inom sig utse ledamöter att var för sig teckna föreningens firma

- har rätt att i föreningens namn yttra sig i frågor som rör familjerätt och medlemmarnas yrkesområden och arbetsvillkor m m

§ 7

Räkenskapsår

Föreningen tillämpar i enlighet med gällande bestämmelser räkenskapsår lika med kalenderår

§ 8

Stadgeändring

- beslutas av årsmötet, då förslaget företräds av två tredjedelar av mötesdeltagarna

§ 9

Föreningens upplösning

- förslag till föreningens upplösning beslutas av årsmötet, som har att besluta i frågan

- beslutas då fyra femtedelar av mötesdeltagarna företräder förslaget

- föreningens återstående tillgångar skall vid föreningens upplösningar skänkas till den förening eller organisation som årsmötet beslutar